Home

De Werkgroep Stop de Armoede is een samenwerkingsverband tussen verschillende Aalsterse organisaties. Elk jaar rond 17 oktober organiseren zij een breed sensibiliseringsmoment in de strijd tegen armoede. Want armoede is een onrecht!

Op zaterdag 13 oktober, de dag voor de verkiezingen, brachten alvast 400 mensen een eerste stem uit op de Grote Markt in Aalst: een stem tegen armoede!

Naar aanleiding van 17 oktober -  Werelddag van Verzet tegen Armoede - voert de Werkgroep Stop de Armoede jaarlijks actie. Een dag om over de hele wereld aandacht te vragen voor armoede.  Armoede is een onrecht en tast de waardigheid van een mens aan. 

Eén op tien inwoners in Aalst leeft in armoede. Daar kunnen we samen iets aan veranderen!

Daarom trokken mensen in armoede zelf de burgemeesterssjerp aan en brachten hún pro­gramma naar voor: 7 concrete voorstellen voor een sterk lokaal beleid dat armoede ver­mindert.  Op een ludieke manier werden de omstaanders uitgenodigd om hun stem uit te brengen in de ‘stemhokjes’ en zo deze voorstellen te onderschrijven.

Zo lieten vele Aalstenaars zien welke keuzes het lokaal beleid kan maken opdat iedereen in onze stad menswaardig kan leven.

Wat willen deze burgemeesters?

EEN SCHEPEN VOOR ARMOEDEBESTRIJDING

Armoede gaat op de eerste plaats over een laag inkomen. En over slechte woningen, meer gezondheidsproblemen, ongelijke kansen op school,...  Het gaat over alles tegelijk. Het stadsbestuur heeft iemand nodig die bewaakt dat armoede op alle domeinen wordt aangepakt.

MEER BETAALBARE LEEFBARE WONINGEN

In Aalst zijn er te weinig woningen die betaalbaar zijn én van goede kwaliteit.  Er is nood aan meer sociale woningen én ook aan betaalbare woningen op de privémarkt. Veel huurwoningen kampen o.a. met ernstige vochtproblemen, schimmel, weinig isolatie, ongedierte,…  Een goed huis om in te wonen is het eerste wat mensen in armoede nodig hebben, de basis voor al de rest!

AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING

Veel mensen mislopen hun rechten, zoals bijvoorbeeld de schooltoelage, verhoogde tegemoetkoming,… Ze moeten een hele papierwinkel doorlopen en worden van het kastje naar de muur gestuurd. Vaak zijn de gegevens gekend, dus moet een bestuur zorgen dat mensen automatisch krijgen waar ze recht op hebben.

MEER JOBS VOOR LAAGGESCHOOLDEN

Ook wie laaggeschoold is heeft recht op een duurzame job met voldoende ondersteuning. Het is belangrijk dat het stadsbestuur haar steentje bijdraagt en mee investeert in sociale werkplaatsen, opleidingen, stages, jobs creëert voor kortgeschoolde mensen,…  Iedereen heeft recht op een waardige job.

TOEPASSING VAN DE 3DE BETALERSREGELING BIJ ÁLLE ARTSEN

Veel mensen in armoede stellen hun doktersbezoek uit omdat ze het niet kunnen betalen. De derdebetalersregeling zorgt ervoor dat iemand met een verhoogde tegemoetkoming tegen lager tarief naar de dokter kan. Voor huisartsen is dit reeds verplicht. Ook bij andere artsen en specialisten zou dit voor ons een groot verschil maken.

SCHOLEN MET BRUGFIGUREN, GEEN DEURWAARDERS

Schoolkosten nemen een grote hap uit het budget. Lokale besturen kunnen hierin tussenkomen, maar moeten ook de scholen stimuleren om de kosten laag te houden. Een deurwaarder sturen bij onbetaalde facturen biedt geen oplossing, maar duwt mensen alleen maar dieper in de schulden. Om kinderen gelijke kansen te geven, moeten scholen niet alleen inzetten op kosten, maar ook op goede communicatie en betrokkenheid van alle gezinnen. Een brugfiguur kan de kloof helpen overbruggen tussen een kwetsbaar gezin en de school.

MEER AANVULLENDE STEUN VOOR DE LAAGSTE INKOMENS

Het leefloon ligt ver onder de armoedegrens. Aanvullende steun is noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. Bv. huurtoelage, verwarmingstoelage, medische kosten,… Een stadsbestuur moet duidelijk communiceren wie waar recht op heeft en zorgen dat iedereen menswaardig kan leven.

Het is duidelijk, het lokaal beleid kan veel verschil maken, méér dan doorgaans wordt gedacht. Door kleine ingrepen die armoede verzachten en het leven niet nóg lastiger maken, zoals bv. gratis identiteitskaart, overal UiTPAS aan kansentarief toepassen, een goed uitgebouwde sociale kruidenier,…  Maar een beleid moet ook verder gaan dan projecten en flankerende maatregelen. Om mensen duurzaam uit armoede te helpen, zijn vooral structurele maatregelen nodig die het gezinsinkomen verhogen en werk maken van een woon-, onderwijs-, en tewerkstellingsbeleid op maat van de meest kwetsbare gezinnen. Dit realiseren via participatie van mensen in armoede van bij het begin, is essentieel om te gaan voor lange termijnoplossingen die écht verschil maken.

Willen we een kwaliteitsvolle en warme stad Aalst, dan moet er ingezet worden  op de betrokkenheid van alle burgers, ook de meest kwetsbare.

Als ik burgemeester ben...

Lees:

Close